Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. KATARÍNA TOKARČÍKOVÁ – VENOVANÉ DEŤOM, Ipeľská 5140/7 Bratislava – Podunajské Biskupice, IČO:47809221, je vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.preucitelky.sk 

1.2. Tieto všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti Užívateľa a/alebo Registrovaného užívateľa a Prevádzkovateľa vznikajúce v súvislosti s používaním Internetových stránok, akejkoľvek ich časti, alebo obsahu a/alebo služby na nich uvedených (ďalej aj ako „VOP“ alebo „Všeobecné obchodné podmienky“). Užívateľ a/alebo Registrovaný užívateľ vstupujúci a/alebo používajúci Internetové stránky (ďalej len „Užívateľ“) dáva vstupom na Internetové stránky svoj súhlas s VOP, ich obsahom a zároveň sa ich zaväzuje dodržiavať. 

1.3. Internetové stránky a ich obsah sú chránené v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z.. Ich obsahom sú informácie súvisiace s Prevádzkovateľom, jeho činnosťou a službami a/alebo produktmi Prevádzkovateľa.

1.4. Prevádzkovateľ sprístupňuje na Internetových stránkach najmä zábavný, vzdelávací a informatívny obsah, dokumenty, video- a audio-nahrávky;

2. Podmienky registrovaného členstva

2.1. Registrovaným členom na stránkach www.preucitelky.sk môže byť každý, kto vyplní registračný formulár obsahujúci údaje ako e-mail, heslo, meno a priezvisko, adresa, telefónny kontakt. V prípade plateného registračného členstva sa na tieto účely rozumie každý registrovaný užívateľ stránok, ktorý zaplatil príslušný poplatok

2.2. Registrované členstvo pozostáva z troch možných variantov. Basic – neplatené členstvo, Premium – 30-dňové členstvo s výškou členského príspevku 5,99 EUR, Premium – ročné členstvo s výškou členského poplatku 62 EUR. 

2.3. Basic členstvo pozostáva z možnosti prístupu k 7 príspevkom stránky a ukážky týždenného plánu. Premium mesačné členstvo pozostáva z možnosti prístupu k 7 príspevkom stránky, ukážky týždenného plánu a možnosti stiahnutia všetkých príspevkov vo formáte PDF. Premium ročné členstvo pozostáva z možnosti prístupu k 7 príspevkom stránky, ukážky týždenného plánu, možnosti stiahnutia všetkých príspevkov vo formáte PDF a prístupu k VIP sekcii materiálov na stiahnutie. 

2.4. Služba je poskytovaná po dobu, za ktorú Registrovaný užívateľ uhradil platbu. Prevádzkovateľ začne poskytovať službu Registrovanému užívateľovi zaplatením Predplatného, a teda pripísaním ceny za službu v prospech účtu Prevádzkovateľa. Pre účely reklamácie poskytovanej služby je Registrovaný užívateľ povinný postupovať spôsobom v zmysle ods. 3.1. týchto VOP. 

2.5. Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy sa nachádza v prílohe č. 1 k týmto VOP.

2.6. Registrovaný užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy resp. stráca právo na odstúpenie od zmluvy najmä ak Registrovanému užívateľovi Prevádzkovateľ začal poskytovať službu, za ktorú zaplatil.

2.7. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady služby v zmysle §622 a §623 Občianskeho zákonníka.

2.8. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku na službu.

2.9. Zmluva na poskytovanie služieb sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu predplateného obdobia za ktoré je Predplatné uhradené. Momentom uhradenia Predplatného Registrovaným užívateľom sa rozumie moment potvrdenia sprostredkovateľa služby realizovanej cez platobný kanál o rezervácii finančných prostriedkov v prospech Prevádzkovateľa.

2.10. Účet Registrovaného užívateľa po skončení predplateného obdobia nezaniká, ale prepne sa do úrovne Basic členstva.2.11. Platba za službu môže byť realizovaná prostredníctvom platobnej karty, bankovým prevodom, či iným spôsobom, ktorý umožňuje a podporuje Prevádzkovateľ (ďalej len ako „Platobné kanály“).

3. Reklamácia služby

3.1. Reklamáciu služby je vo vzťahu k prehratiu konkrétneho videa možné uplatniť u Prevádzkovateľa do 48 hodín od momentu kedy vada nastala. Iné vady služby je možné uplatniť u Prevádzkovateľa bezodkladne najneskôr do 24 hodín.

3.2. Pre účely začatia reklamačného konania je Registrovaný užívateľ povinný e-mailom na info@preucitelky.sk kontaktovať Prevádzkovateľa s predmetom e-mailu „REKLAMÁCIA“ a

presným popisom vady, ktorú reklamuje (t.j. popis vady, prípadne ako sa vada prejavuje).

3.3. Prevádzkovateľ je oprávnený zamietnuť reklamáciu v prípade, že Registrovaný užívateľ neposkytol Prevádzkovateľovi požadované údaje a/alebo poskytnuté údaje sú nejednoznačné a/alebo poskytnuté údaje boli zaslané anonymne, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom úplného doplnenia chýbajúcich informácií.

3.4. Informácie o obmedzení poskytovania služby môže byť obmedzené na dobu nevyhnutne potrebnú najmä v prípade:

 • a)    Ak nedošlo k realizácii platby za službu objednanú Registrovaným užívateľom,
 • b)   Výpadku servera/ov, prevádzkových porúch,
 • c) Výpadkov telekomunikačných liniek alebo iných podobných skutočností spôsobených treťou stranou, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti služby a/alebo k nemožnosti vykonať platbu za službu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady služby ani akékoľvek škody, ktoré sám ani v súčinnosti s inými osobami úmyselne nezavinil.

4. Spoločné a záverečné ustanovenia

4.1. Užívateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že poskytovanie niektorých Služieb môže byť okrem týchto VOP upravené aj ďalšími špeciálnymi podmienkami pre takéto Služby a zaväzuje sa ich dodržiavať.

4.2. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezaručuje a nenesie zodpovednosť za:

Presnosť, správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na Internetové stránky z iných zdrojov;

Inú formu komunikácie alebo softvér prevádzkovaný tretími stranami prostredníctvom Internetových stránok;

Akékoľvek škody (priame, nepriame alebo následné) alebo ušlý zisk spôsobené používaním alebo nemožnosťou použitia (a) Internetových stránok a/alebo (b) stránok tretích strán, na ktoré je umožnený prístup prostredníctvom Internetových stránok, či už z dôvodu poruchy, chyby, prerušenia alebo napadnutia škodlivý kódom alebo hackerským útokom;

Funkčnosť dátovej siete Užívateľa ani za jeho hardvérové a softvérové vybavenie;

Ako výpadok servera, prevádzkové poruchy alebo výpadky telekomunikačných liniek alebo iné podobné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti Internetových stránok a/alebo k nemožnosti vykonať riadne platby;

Akékoľvek prípadné škody, ktoré Užívateľovi vzniknú, pokiaľ Užívateľ nebude včas informovaný o akýchkoľvek zmenách služieb z dôvodu, že ich pravidelne nevyužíva;

Obsah Internetových stránok, najmä za to, že tento obsah bude plne v súlade s platnými právnymi predpismi a že bude bezchybný;

To, že Internetové stránky neobsahujú vírusy, alebo iné rušivé komponenty.

4.3. Internetové stránky nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä z dôvodu pravidelnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia alebo technických porúch mimo kontroly Prevádzkovateľa.

4.4. Užívateľ prehlasuje, že je uzrozumený a súhlasí s tým, že obsah Internetových stránok je určený predovšetkým pre zábavné a vzdelávacie účely a neposkytuje akékoľvek rady alebo stanoviská, ktoré by mohli byť považované za záväzné a relevantné.

4.5. Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje Užívateľa na skutočnosť, že používanie akýchkoľvek služieb v rozpore s týmito VOP môže zakladať protiprávne konanie, ktoré môže vykazovať aj znaky trestnej činnosti.

4.6. Užívateľ plne zodpovedá za utajenie svojho Užívateľského mena, hesla alebo akýchkoľvek iných registračných údajov a nesie všetku zodpovednosť a prípadné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s porušením týchto VOP.

4.7.Užívateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a svoje záväzky vzniknuté zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom v súvislosti s užívaním služieb na tretiu osobu, a to ani bezodplatne. Užívateľ súhlasí s tým, že všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa podľa týchto VOP, akékoľvek práva a povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúce z poskytovania služieb vo vzťahu k Užívateľovi môžu byť bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho súhlasu Užívateľa postúpené na tretie osoby.

4.8. Internetové stránky môžu byť menené, môže z nich byť odstránený obsah, či akékoľvek prvky, kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom a bez udania dôvodu. Akékoľvek komerčné použitie Internetových stránok je zakázané.

4.9. Právne vzťahy vzniknuté na základe týchto VOP a v súvislosti s využívaním Služieb sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.10. Prevádzkovateľ ako vlastník a prevádzkovateľ Internetových stránok má výlučné právo:

 • a) vykonávať všetky majetkové práva k Internetovým stránkam, 
 • b) podmieniť prístup Užívateľa na Internetové stránky poskytnutím niektorých údajov c) odmietnuť alebo obmedziť prístup Používateľov na Internetové stránky aj bez uvedenia dôvodu.

4.11. Prevádzkovateľ má právo zmeniť tieto VOP, pričom o zmene bude Registrovaný užívateľ informovaný na webovej stránke Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Ak Prevádzkovateľ zmení VOP podstatne v neprospech Registrovaného užívateľa, oznámi to minimálne 1 mesiac vopred elektronickou poštou. Ak dôjde k podstatnej zmene VOP v neprospech Registrovaného užívateľa a Registrovaný užívateľ s touto zmenou nesúhlasí, má možnosť odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy z tohto dôvodu Registrovaný užívateľ nemá, ak dôjde k zmene podmienok zmluvy, ktorá je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie.

4.12. Prevádzkovateľ má právo zmeniť tieto VOP vo vzťahu k Užívateľom Internetových stránok bez predchádzajúceho upozornenia.

4.13. Všetky vzťahy osobitne neupravené VOP sa riadia príslušnými právnymi predpismi SR, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. VOP sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

V Bratislave, dňa 23.8.2021

Základné

členstvo pre učiteľky

 • ✓
  • prístup pre 1 osobu
 • ✓
  • viac ako 100 týždenných plánov
 • ✓
  • viac ako 1400 aktivít
 • ✓
  • prístup do VIP
  • psychologické poradenstvo (online)
  • vzdelávanie pedagogických zamestnancov (online)

Premium

členstvo pre materské školy, špeciálne MŠ, občianske združenia

 • ✓
  • prístup pre 1 materskú školu
 • ✓
  • viac ako 100 týždenných plánov
 • ✓
  • viac ako 1400 aktivít
 • ✓
  • prístup do VIP
  • psychologické poradenstvo (online)
  • vzdelávanie pedagogických zamestnancov (online)