Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje Registrovaného užívateľa (ďalej len „Užívateľ“) tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.

Prevádzkovateľ od Užívateľa získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté údaje Užívateľom sú spracúvané za účelom korektného poskytnutia objednanej služby.

Ak Užívateľ súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na stránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže  Užívateľ kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto údaje sú okamžite blokované alebo likvidované. 

KATARÍNA TOKARČÍKOVÁ – VENOVANÉ DEŤOM, Ipeľská 5140/7 Bratislava – Podunajské Biskupice, IČO:47809221, ako vlastník a prevádzkovateľ internetových stránok www.preucitelky.sk, sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o  Užívateľoch a návštevníkoch.

Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie Užívateľa. Aby Prevádzkovateľ mohol ponúknuť hodnotné služby, je potrebné poznať niektoré údaje Užívateľa. Údaje o Užívateľovi sú chránené pred zneužitím a Prevádzkovateľ zaručuje, že nikdy neposkytne tretiemu subjektu kontaktné informácie a údaje o objednávkach Registrovaného užívateľa. K týmto údajom má prístup výlučne Prevádzkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Používaním webu www.preucitelky.sk Užívateľ alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Užívateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu  5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Užívateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Údaje, ktoré poskytne Užívateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa Všeobecných obchodných podmienok. Ak Užívateľ potrebné údaje neposkytne, Prevádzkovateľ má právo objednávku členstva zrušiť. Pri objednávke sa Užívateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so Všeobecnými obchodnými podmienkami. 

Práva Užívateľa ako dotknutej osoby stanovuje ďalej zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V  Bratislave, dňa 23.8.2021

Základné

členstvo pre učiteľky

 • ✓
  • prístup pre 1 osobu
 • ✓
  • viac ako 100 týždenných plánov
 • ✓
  • viac ako 1400 aktivít
 • ✓
  • prístup do VIP
  • psychologické poradenstvo (online)
  • vzdelávanie pedagogických zamestnancov (online)

Premium

členstvo pre materské školy, špeciálne MŠ, občianske združenia

 • ✓
  • prístup pre 1 materskú školu
 • ✓
  • viac ako 100 týždenných plánov
 • ✓
  • viac ako 1400 aktivít
 • ✓
  • prístup do VIP
  • psychologické poradenstvo (online)
  • vzdelávanie pedagogických zamestnancov (online)